7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Pokaż się!” – o queerowaniu z niepełnosprawnością wzroku

Duża Scena Foyer na 1. piętrze Wydarzenie towarzyszące

Zdjęcie  z spektaklu 7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Pokaż się!” – o queerowaniu z niepełnosprawnością wzroku

7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Pokaż się!” – o queerowaniu z niepełnosprawnością wzroku

„Pokaż się!” to projekt kolektywu Śląsk Przegięty skupiający się na włączaniu osób LGBT+ z niepełnosprawnością wzroku w społeczność queerową. Ile niewidomych i niedowidzących osób LGBT+ mieszka w Polsce? Co o nich wiemy? Wykluczenia mogą przyjmować rozmaite formy i wymierzone są w różne grupy społeczne. Od wielu lat jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na ich dostrzeganie oraz przeciwdziałanie ich objawom. Co jednak zrobić, gdy jedna osoba podlega kilku różnym formom marginalizacji? Wyobraźmy sobie sytuację, gdy przeszkodą w kontaktach międzyludzkich jest nie tylko brak tolerancji wobec orientacji seksualnej, ale również fizyczna niepełnosprawność czy wyznawana religia. Na spotkaniu porozmawiamy o tym, czym są wykluczenia krzyżowe i jak sobie z nimi radzić. W dyskusji udział wezmą Jarosław Gudowski i Kamil Cebula z kolektywu Śląsk Przegięty.

Spotkanie jest również zapowiedzią cyklu queerowych warsztatów performatywnych adresowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku (i nie tylko), który odbędzie się w lipcu i sierpniu na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego.

Kalendarium warsztatów:

17 lipca – Jak performować płeć bez wzroku?
24 lipca – Podstawowe narzędzia teatralne
31 lipca – Głos i śpiew
7 sierpnia – Konferansjerka i stand up
14 sierpnia – Ruch i burleska
21 sierpnia – Jak przygotować numer na scenę?

Szczegóły i zapisy wkrótce.

Zobacz pełen repertuar 7. Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR!

Dołącz do nas na Facebooku!

EN: 7th International Festival OPEN THE DOOR: “Show up!” – on queering with visual impairment

“Show up!” is a project by the collective “Śląsk Przegięty” (“Queer Silesia”) focusing on the inclusion of visually impaired LGBT+ people in the queer community. How many blind and visually impaired LGBT+ people live in Poland? What do we know about them? Exclusion can take many forms and target different groups in society. For many years now, we have been increasingly sensitive to recognising it and counteracting its symptoms. But what if one person is subject to several different forms of marginalisation? Imagine a situation where the obstacle to interpersonal contacts is not only intolerance towards sexual orientation, but also physical disability or religion. At the meeting, we will talk about what cross-exclusion is and how to deal with it. Jarosław Gudowski and Kamil Cebula from the collective “Śląsk Przegięty” will take part in the discussion.

The meeting is also a prelude to a series of queer performance workshops addressed to visually impaired people (and not only), which will take place in July and August on the Chamber Stage of the Silesian Theatre.

Workshop calendar:

17 July – How to perform gender without sight?
24 July – Basic theatre tools
31 July – Voice and singing
7 August – Hosting events and stand-up
14 August – Movement and burlesque
21 August – How to prepare a performance for the stage?

Details and registration coming soon.

Repertuar

Przeczytaj