Regulamin ograniczeń w korzystaniu przez widzów z oferty Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach w związku z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2

 1. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie Teatru Śląskiego widzowie zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego określonych niniejszym regulaminem.
 2. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest równoznaczne z akceptacją aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnego wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz niniejszego regulaminu, którego zapisów widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Ze względów sanitarnych wprowadza się następujące ograniczenia dotyczące liczby widzów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie Teatru:
  • publiczności udostępnia się 30% miejsc na widowni, przy czym dla zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy widzami, przed spektaklem obsługa widowni ma prawo wskazać widzowi inne miejsce niż wskazane na bilecie,
  • sprzedaż biletów na pozostałe 70% widowni możliwa jest jedynie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
 4. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 5. Uczestnik wydarzenia w Teatrze Śląskim wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
 6. W czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
  • zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,
  • przed każdym wejściem do Teatru użycia płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy drzwiach,
  • zakrywania ust i nosa maseczką (zapewnianą we własnym zakresie),
  • przy wejściu poddania się pomiarowi temperatury (wynik jest anonimowy i nigdzie nierejestrowany). W przypadku odczytu temperatury o wartości 38 ºC lub wyższej osoba nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a jej bilet traci ważność w dniu pokazu z możliwością wymiany na inny termin ustalony z Biurem Obsługi Widzów.
 7. Każdy widz jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia umożliwiającego mu uczestnictwo w wydarzeniu teatralnym (oświadczenie dostępne do pobrania na stronie internetowej oraz w kasie Teatru lub u bileterów).
 8. Podczas oczekiwania na wejście do budynku Teatru widzowie proszeni są o ustawianie się w kolejce z zachowaniem dystansu obowiązującego w przestrzeni publicznej.
 9. Na widowni widzowie zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc.
 10. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów: bilety można kupić przez stronę internetową lub w kasie przy użyciu karty płatniczej.
 11. Za monitorowanie i przestrzeganie reżimu sanitarnego odpowiadają pracownicy obsługi widowni i ochrony.

Zasady te obowiązują do odwołania. Prosimy o ich przestrzeganie.

Dyrekcja i Zespół Teatru Śląskiego