6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Odpowiedzialność”, CENTRALA Warszawa, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Festiwal OPEN THE DOOR Duża Scena 1 h 35 min

Dwie kobiety siedzące przy stole, przed każdą z nich laptop oraz jeden dodatkowy - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Spektakl z tłumaczeniem na PJM | Performance with English surtitles

Na scenie trójka aktorów opowiada historie podobne do tych, które od zawsze opowiadamy w teatrze. Historie o sprawiedliwości, o walce racji z racją, o wojnie, o władzy, o bohaterstwie i o śmierci. Tyle, że aktorzy nie przeistaczają się w fikcyjne postaci i nie mówią ani o Danii, ani o Atenach. Opowiadają o tym, co dzieje się teraz, co dzieje się w naszym państwie, w tym roku. 

„Odpowiedzialność” jest historią kryzysu uchodźczego na białoruskiej granicy. Wielu z nas, obywateli, zna fakty o śmierci, o głodzie, o brutalności i bezradności, ale nie umiemy ułożyć z nich spójnej historii. Gdy ktoś pyta, dlaczego państwo było w stanie przyjąć 2,5 miliona uchodźców na ukraińskiej granicy, ale nie kilkanaście tysięcy na granicy białoruskiej — nie umiemy odpowiedzieć.

„Odpowiedzialność” opowiada historię jednej z ofiar — Issy Jerjosa, uciekającego ze zniszczonej wojną Syrii, szukającego lepszej przyszłości w Europie. Oczekiwał tego, czego Syria nie gwarantowała: pokoju, praworządności i poszanowania praw człowieka, możliwości pracy i poukładania życia. Zastał w Polsce ekstremalnie zmilitaryzowaną strefę stanu wyjątkowego, gdzie uzbrojeni żołnierze wyszukują bezbronnych ludzi w lesie i nie zadając pytań, zmuszają ich do powrotnego przekroczenia granicy z Białorusią. Issa Jerjos umarł po polskiej stronie granicy, w strefie stanu wyjątkowego. Ukrywał się przed funkcjonariuszami państwa, w którego konstytucji czytamy, że poszanowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi ma za swoją niewzruszoną podstawę.

„Odpowiedzialność” opowiada o tym, jak powstała strefa stanu wyjątkowego, kto ją utrzymuje i jakie prawa mogły zostać naruszone, i czy ktokolwiek będzie mógł w przyszłości odpowiedzieć za te naruszenia przed sądem.

Imię Issa to po polsku Jezus. „Odpowiedzialność” opowiada pasję Issy/Jezusa, historię ostatnich dni przed jego śmiercią, oraz stawia pytanie o odpowiedzialność, jaką ponoszą politycy — ci,  którzy podejmują decyzje i ci, którzy umywają ręce.

„Odpowiedzialność” opowiada, co wydarzyło się w Polsce w tym roku.

ENG RESPONSIBILITY
On the stage, three actors are telling stories similar to the ones we have always told at the theater. Stories of justice, one right fighting with the other one, war, power, heroism and death. However, this time the actors do not transform into fictitious characters and they don’t talk about Denmark or Athens. They talk about what is happening right now, what is happening in our country this year.
“Responsibility” is a story of the refugee crisis happening at the Belarusian border. Many of us, citizens, know the facts about death, hunger, violence and helplessness, but we cannot piece them together into a coherent story. When someone asks, why the state was able to take in 2.5 million refugees from the Ukrainian border, but not the few thousand from the Belarusian border, we are unable to answer.

“Responsibility” tells the story of one of the victims – Issa Jerjos fleeing war-torn Syria, looking for a better future in Europe. He expected what Syria could not guarantee: peace, rightfulness and respecting human rights, the possibility of work and sorting his life out. What he found in Poland was an extremely militarized emergency zone where armed soldiers search the forest for defenseless people and force them to cross the border with Belarus again without asking any questions. Issa Jerjos died on the Polish side of the border, in the state of emergency zone. He was hiding from the officers of the state whose constitution says that respect for the inherent dignity of man, his right to freedom and the duty of solidarity with others has as its unshakable foundation.
“Responsibility” tells the story of how the state of emergency zone was created, who keeps it going, and which laws could have been violated, and whether anyone will be able to be judged in a court of law for these violations.
In Polish, the name Issa means Jesus. “Responsibility” tells the story of Issa/Jesus’ passion, the story of the last days before his death, and it poses the question of responsibility of the politicians – those who make the decisions and those who wash their hands of the matter. 
“Responsibility” tells the story of what happened in Poland this year.

Realizatorzy

reżyseria
Michał Zadara
autorzy i autorki tekstu
Michał Zadara, Małgorzata Andruszkiewicz, Agata Andrzejewska, Piotr Głowacki, Mateusz Janicki, Zofia Królak, Milena Kuchnia, Aleksandra Łukomska, Aleksandra Majewska, Maksymilian Nowak, Maja Ostaszewska, Filip Płuciennik, Daniel Przastek, Barbara Rojek, Julia Rygielska, Maja Sanak, Hanna Stacewicz, Michał Stańczak, Gabriela Tokarska, Katarzyna Trzeciak, Barbara Wysocka, wraz z przedstawicielami środowisk akademickiego, prawniczego oraz teatralnego

Obsada

Mateusz Janicki
Barbara Wysocka
Maja Ostaszewska

Repertuar

Przeczytaj