7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: Sztuka Głuchych. Deaf-Art i Ruch De’Via w Stanach Zjednoczonych

Scena w Malarni tłumaczenie na polski język foniczny 1 h 30'

Portret mężczyzny w okularach na tle ściany z cegły, zdjęcie w kolorze pomarańczowym

7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: Sztuka Głuchych. Deaf-Art i Ruch De’Via w Stanach Zjednoczonych. Prezentacja Michała Justyckiego w PJM

Ośmiu niesłyszących artystów na seminarium prowadzonym przez Betty Glorię Miller i poprzedzającym festiwal Deaf Way na Uniwersytecie Gallaudeta w roku 1989 ogłosiło manifest De'VIA – Deaf View/Image Art. Manifest głosił zasady sztuki deaf-art jako sztuki pokazującej życie i doświadczenia osób głuchych. Wykorzystywał formalne techniki sztuki i symbole świata głuchych, by wyrazić doświadczenie kulturowe głuchoty lub fizyczność bycia głuchym. Manifest zakładał, że obrazy mają być malowane z perspektywy osoby głuchej i pokazywać środowisko, kulturę, życie duchowe i codzienne osób głuchych. Artyści De’VIA używają kontrastowych, intensywnych kolorów i mocnych faktur. Charakterystyczny jest nacisk na przesadność rysów twarzy, zwłaszcza oczu, uszu i rąk.

Zobacz pełen repertuar 7. Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR!

Dołącz do nas na Facebooku!

EN: 7th International Festival OPEN THE DOOR: Deaf Art. Deaf-Art and the De’Via Movement in the United States

Eight deaf artists at a seminar led by Betty Gloria Miller and preceding the Deaf Way Festival at Gallaudet University in 1989 announced the manifesto De’VIA – Deaf View/Image Art. The manifesto proclaimed the principles of deaf-art as art that shows the lives and experiences of deaf people. It used formal art techniques and symbols of the deaf world to express the cultural experience of deafness or the physicality of being deaf. The manifesto was that the paintings were to be painted from the perspective of a deaf person and show the environment, culture, spiritual and everyday life of deaf people. De’VIA artists use contrasting, intense colours and strong textures. Characteristic is the emphasis on exaggerated facial features, especially eyes, ears and hands

Repertuar

Przeczytaj