Logo

FUNDACJAFUNDACJA TEATRU ŚLĄSKIEGO „WYSPIAŃSKI”

31 października 2017 r. decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański” został nadany numer KRS (0000701623), dzięki czemu Fundacja, której akt założycielski podpisano 18 maja, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność.

Zgodnie ze Statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa poprzez działania w zakresie sztuki, kultury, nauk społecznych i humanistycznych, propagowanie i promocję kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami, a także działania na rzecz Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w szczególności poprzez: upowszechnianie i popularyzację wiedzy o Teatrze Śląskim, wspieranie i promocję Teatru Śląskiego w kraju i za granicą, działalność na rzecz poprawienia warunków funkcjonowania Teatru Śląskiego, wspieranie działalności statutowej Teatru Śląskiego, pomoc w dostępie do kultury, w szczególności teatru, opiekę nad osobami wykluczonymi, współpracę z domami dziecka, szpitalami, domami opieki, domami wychowawczymi, uniwersytetami trzeciego wieku, domami spokojnej starości, zmniejszanie barier finansowych w dostępie do kultury, otaczanie opieką bezpośrednią twórców i artystów oraz ich rodziny, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez edukację kulturalną oraz udostępnianie dóbr kultury, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, poszukiwanie nowych form teatralnych, skupianie i organizowanie twórców wokół celów i zadań Fundacji, wspieranie i promowanie młodych twórców teatralnych w Polsce i za granicą, podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów, wystaw i przeglądów artystycznych, w tym współpracę przy wystawianiu przez Teatr Śląski przedstawień poza jego siedzibą w kraju i za granicą, pozyskiwanie środków materialnych i niematerialnych na wspieranie działalności statutowej Teatru Śląskiego, pozyskiwanie donatorów dla Teatru Śląskiego, prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz PR w zakresie rozpowszechniania wiedzy o osiągnięciach artystycznych Teatru Śląskiego, wspieranie lub realizowanie działań twórczych oraz multidyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i społecznych, działalność impresaryjną, działalność wydawniczą, organizację i produkcję przedstawień teatralnych i imprez kulturalnych, w tym koncertów, wystaw, przeglądów artystycznych, spotkań, debat,  współpracę z organizacjami partnerskimi, w tym organizacjami promującymi kulturę i sztukę, współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji, inicjowanie i wspieranie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu oraz integracji międzypokoleniowej.


Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański” utworzona została przez Fundatorów: Stanisława Więcka, Stanisława Tokarskiego, Tomasza Kędziorę, Piotra Piętę, Tadeusza Łapińskiego, Stanisława Waszkiewicza, Jana Wróbla, Pawła Rozkruta, Adama Kołodziejskiego, Tomasza Milewskiego, Henryka Tymowskiego, Andrzeja Warzechę, Jerzego Podsiadło, Jerzego Bergera, Joannę Berger-Kirsz, Danutę Porębską, Ewę Malek-Piotrowską, Janusza Kamińskiego, Leszka Martinka, Jerzego Wcisło, Andrzeja Sapierzyńskiego, Marka Sitarza, Łukasza Siódmoka, Dariusza Daraża, Adama Wąsa, Marka Pałusa, Jerzego Barglika, Andrzeja Kubę, Zbigniewa Czyża, Pawła Buszmana i Jacka Janasa.


ZARZĄD FUNDACJI
Aneta Szubert
– Prezes Zarządu
Małgorzata Długowska-Błach – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Czapla-Oslizlo – Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI
Stanisław Tokarski
– Przewodniczący
Marek Pałus
Jerzy Podsiadło
Krystyna Szaraniec
Stanisław Więcek


SIEDZIBA
Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański”
Rynek 10
40-003 Katowice
www: fundacjateatruslaskiego.pl
kontakt: fundacja@teatrslaski.art.pl


Numer KRS: 0000701623
Numer NIP: 634 291 10 38
Numer REGON: 368642532

Numer konta: Bank Pekao SA 31 1240 2959 1111 0010 7682 8602
Numer IBAN: Bank Pekao SA PL 31 1240 2959 1111 0010 7682 8602
Kod SWIFT: PKOPPLPW