6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Nieostrość widzenia”, Teatr Kwadrat w Warszawie

Festiwal OPEN THE DOOR Duża Scena 1 h 15 min

Kobieta stojąca plecami do ściany - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Spektakl z tłumaczeniem na PJM

Ewa Ziętek staje przed publicznością w niezwykłym monodramie „Nieostrość widzenia”. Spektakl to opowiedziana z bliskiej perspektywy historia Zofii Książek-Bregułowej, polskiej aktorki, poetki, łączniczki AK, która splata się na scenie z retrospekcją Ewy Ziętek na temat jej własnego życia. Widzowie stopniowo odkrywają kolejne etapy życia obu artystek, poznają ich motywacje, doświadczenia, refleksje. Opowieści na podstawie tekstu Remigiusza Grzeli w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego nie brakuje ciepła i humoru.

Dwie aktorki, dwie artystki, dwie niezwykle kobiety.

Na pierwszym planie Zofia. Historia jej życia to materiał na pełną pasji powieść. Jako młoda dziewczyna przyjechała do Warszawy, by zostać aktorką. Tam zastała ją wojna. Brała czynny udział w Powstaniu, podczas którego, w wyniku wybuchu straciła wzrok. Ranna trafiła do niemieckiej niewoli. „Obozowa aktorka, wojenna gwiazda” – powiedziała o sobie z tamtych dni. Po wojnie w szpitalu w Edynburgu poznała przyszłego męża – skrzypka Włodzimierza Bregułę, swoją wielką miłość. Relacja, którą stworzyli, dała Zofii siłę do tego, by mimo braku wzroku walczyć o swoje marzenia, wrócić na scenę i pozostać na niej do końca.

Ewa Ziętek od 20 lat jest związana z Teatrem Kwadrat, wcześniej ze stołecznymi teatrami: Narodowym, Teatrem Rozmaitości oraz Teatrem Dramatycznym. Jednym z odkrywców jej talentu aktorskiego był Andrzej Wajda, który obsadził 18-letnią wówczas Ewę w roli Panny Młodej w słynnej ekranizacji „Wesela” Wyspiańskiego. W 2021 roku minęło dokładnie 50 lat od tego pierwszego ważnego wydarzenia w życiu zawodowym aktorki. Monodram „Nieostrość widzenia” stanowi także osobistą refleksję Ewy Ziętek na temat życiowych wyborów i dokonań zawodowych.

W tekście monodramu wykorzystane zostały następujące utwory: „Będziesz jedna, jedyna…” , Barbara Czajkowska; „Prawo do sceny. Moje losy”, Zofia Książek-Bregułowa; „…Któreś mi zabrał w Powstaniu. Reportaż”, praca dyplomowa Doroty Frontczak (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW); „Podróż do zielonych cieni”, film dokumentalny Alicji Schatton; „Podróż do zielonych cieni”, monodram Finna Methlinga w przekładzie Jarosława Iwaszkiewicza; sceny z „Wesela” i „Śmierci Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego; wiersze Zofii Książek-Bregułowej; piosenki Hansa Weigla „Związane mam ręce”.

Twórcy spektaklu dziękują pani Iwonie Kucharskiej-Rzebko za udostępnienie praw autorskich

 

ENG Blurred vision

Ewa Ziętek stands in front of the audience in an extraordinary monodrama entitled “Blurred vision.” The performance is a story of Zofia Książek-Bregułowa, Polish actress, poet, Home Army (AK) liaison officer, told from a close perspective, which intertwines on stage with Ewa Ziętek’s flashback about her own life. The audience gradually discovers successive stages in the lives of the two artists, learning about their motivations, experiences and reflections. The story, based on a text by Remigiusz Grzela and directed by Wawrzyniec Kostrzewski, is full of warmth and humour.
Two actresses, two artists, two extraordinary women.

In the foreground is Zofia. The story of her life is material for a passionate novel. As a young girl, she came to Warsaw to become an actress. The war found her there. She took an active part in the Warsaw Uprising, during which, as a result of an explosion, she lost her sight. Wounded, she was taken prisoner by the Germans. “Camp actress, wartime star,” she said of herself from those days. After the war, in hospital in Edinburgh, she met her future husband, the violinist Włodzimierz Breguła, her great love. The relationship they formed gave Sophie the strength to fight for her dreams, despite her lack of sight, return to the stage and stay on it until the end.

Ewa Ziętek has been associated with the Kwadrat Theatre for 20 years, previously with other Warsaw theatres: The National Theatre, the TR Warszawa Theatre and the Dramatic Theatre. One of the discoverers of her acting talent was Andrzej Wajda, who cast the then 18-year-old Ewa in the role of the Bride in the famous film adaptation of Wyspiański’s “The Wedding.” In 2021, it will be exactly 50 years since this first important event in the actress’s professional life.
The monodrama ‘Blurred Vision’ is also Ewa Ziętek’s personal reflection on her life choices and professional achievements.

The following texts were used in the monodrama: “You will be one, the only one...” by Barbara Czajkowska; “Right to the stage. My Fate” by Zofia Książek-Bregułowa; “...Which you took from me in the Rising. Reportage,” thesis by Dorota Frontczak (Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw); “Journey to the Green Shadows,” a documentary film by Alicja Schatton; “Journey to the Green Shadows”, a monodrama by Finn Methling translated by Jarosław Iwaszkiewicz; scenes from “The Wedding” and “The Death of Ophelia” by Stanisław Wyspiański; poems by Zofia Książek-Bregułowa; Hans Weigl’s songs “My hands are tied.”

The creators of the performance would like to thank Ms Iwona Kucharska-Rzebko for providing the copyright.

Realizatorzy

reżyseria
Wawrzyniec Kostrzewski
asystent
Katarzyna Hendzel
scenografia, kostiumy
Anna Adamek
reżyseria świateł
Paulina Góral-Stykowska
oprawa muzyczna
Piotr Łabonarski
wizualizacje
Przemysław Żmiejko / Bartek Warzecha

Obsada

Ewa Ziętek

Repertuar

Przeczytaj