6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Głusza”, oprowadzanie kuratorskie po wystawie, Muzeum Śląskie

Festiwal OPEN THE DOOR Inne 2 h

Grafika przestawiająca przeróbkę obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci, która palcem jednej ręki wskazującym wykonuje gest cisza, a palec drugiej ręki ma wyciągnięty ku górze jak w geście uwaga - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Tłumaczenie na PJM

„Głusza” to projekt, którego częścią jest wystawa stworzona przez słyszących i Głuchych kuratorów, dzięki czemu daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.

Wystawa prowadzi nas przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów. Skłania do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe.

Na wystawie zaprezentowane zostały dzieła znanych malarzy niesłyszących, między innymi Feliksa Pęczarskiego, a także młodych współczesnych artystów, odważnie odnoszących się do problematyki głuchoty. Widzowie będą mogli zobaczyć prace Daniela Kotowskiego – artysty i performera podejmującego w swojej twórczości temat biowładzy, Justyny Kieruzalskiej – wpisującej się silnie w narracje dotyczące feminizmu i Głuchych kobiet, Mirosława Śledzia – twórcy kwadryzmu, Przemysława Sławika – z silną symboliką związaną z doświadczeniem głuchoty, serię portretów Marka Krzysztofa Laseckiego, a także wideo-arty Tomasz Grabowskiego i wiele innych dzieł.

W przestrzeni wystawy znajdą się również instalacje dotyczące problematyki komunikacji autorstwa Łukasza Ziemby i Ingi Ginalskiej, Klaudii Wysiadeckiej i Katarzyny Stefańskiej oraz grupy Tajny Projekt (Kacper Mutke, Michał Urbański).

Wartym uwagi dziełem jest praca ukraińskiej artystki Viktorii Tofan „Zakłócenia we krwi”. Jest to instalacja osobna, w której widz obcujący z materią tekstu doświadcza trudności związanych z rozumieniem języka obcego, procesem uczenia się, oswajania z treścią. Sytuacja ta jest bezpośrednim doświadczeniem osób niesłyszących, dla których język foniczny to język obcy.

Wystawa jest okazją do otwartej dyskusji na temat nurtu Deaf Art. Jest to nurt mało znany w Europie, o bardzo silnym nacechowaniu krytycznym, w którym Głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, wykluczenia, osobiste przeżycia związane z ograniczeniem możliwości rozwoju i edukacji w natywnych językach migowych. Prace te są swoistym studium historii audyzmu – dyskryminacji Głuchych w świecie zdominowanym przez kulturę dźwięku. W 2021 roku Muzeum Śląskie, jako pierwsze w Polsce, zakupiło obrazy Nancy Rourke, które można zobaczyć na wystawie.

Zwiedzanie może odbywać się w języku polskim, angielskim, polskim języku migowym, International Sign. Dzięki dodatkowym ułatwieniom wystawa jest dostępna również dla osób niewidomych, w spektrum autyzmu, porozumiewających się w języku ukraińskim.

ENG "Głusza" is a project which includes an exhibition created by hearing and Deaf curators, thanks to which it gives an opportunity to get acquainted with the vision of the world built on signs and images. It talks about how language affects our perception of reality, and introduces the little-known but fascinating culture and art of the Deaf.
The exhibition leads us through the meanders of typography, multi-sensory experiences and multimedia. It encourages reflection on the importance of language in the development of culture, understanding the differences between phonic and spatial-visual languages, which include all sign languages.
The exhibition will present the works of well-known deaf painters, including Feliks Pęczarski, as well as young contemporary artists who boldly address the issue of deafness. Viewers will be able to see the works of Daniel Kotowski - an artist and performer dealing with the subject of biopower in his work, Justyna Kieruzalska - strongly inscribing in the narratives about feminism and Deaf women, Mirosław Śledź - the creator of quadrism, Przemysław Sławik - with strong symbolism related to the experience of deafness, a series portraits by Marek Krzysztof Lasecki, as well as video art by Tomasz Grabowski and many other works.
The exhibition space will also include installations on communication issues by Łukasz Ziemba and Inga Ginalska, Klaudia Wysiadecka and Katarzyna Stefańska, and the Tajny Projekt group (Kacper Mutke, Michał Urbański).
A noteworthy work is the work of the Ukrainian artist Viktoria Tofan entitled "Disturbances in the Blood". It is a separate installation in which the viewer dealing with the matter of the text experiences difficulties related to understanding a foreign language, the process of learning, getting used to the content. This situation is a direct experience of deaf people for whom the phonic language is a foreign language.
The exhibition is an opportunity for an open discussion about the Deaf Art trend. It is a trend little known in Europe, with a very strong critical character, in which the Deaf manifest their linguistic and cultural distinctiveness, opposing all forms of discrimination, exclusion, personal experiences related to the limitation of opportunities development and education in native sign languages. These works are a kind of study of the history of audiovism - the discrimination of the Deaf in a world dominated by sound culture. In 2021, the Silesian Museum, as the first in Poland, purchased paintings by Nancy Rourke, which will be on display at the exhibition.
Sightseeing can take place in Polish, English, Polish Sign Language, International Sign. Thanks to additional facilities, the exhibition is also available to blind people, on the autism spectrum, who communicate in Ukrainian.
Curators of the exhibition: Dagmara Stanosz, Michał Burdziński, PhD, Michał Justycki, Agnieszka Kołodziejczak.

Kuratorzy wystawy: Dagmara Stanosz, dr Michał Burdziński, Michał Justycki, Agnieszka Kołodziejczak.

Wystawa dostępna dla zwiedzających 24.06.2022 - 04.06.2023

Wystawa odbywa się w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek łaźni

Repertuar

Przeczytaj